Våtmarken på Ollas är anlagd intill Bäsingen för att gynna biologisk mångfald och bidra till bättre balans i vattenflödet.

Ollas gårdens Våtmark

Under 1900-talet har nästan en fjärdedel av våra ursprungliga våtmarker försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Våtmarker är en av de artrikaste livsmiljöerna i vårt land med en stor mångfald av insekter, kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar. Hundratals rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker. Våtmarker är viktiga på flera olika sätt. De bidrar till att stärka landskapets förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Det minskar risken för översvämningar, 
Våtmarken på Ollas är anlagd intill Bäsingen för att gynna biologisk mångfald och bidra till bättre balans i vattenflödet. Skyddar vid torka och gynnar grundvattenbildning. Våtmarker renar vattnet från näringsämnen och miljögifter. Det minskar näringsläckage från jordar till vattendrag, sjöar och hav. Våtmarker hjälper oss att möta klimatförändringar. 

År 2020 anlades på Ollas en våtmark på en tidigare betad älväng ner mot sjön Bäsingen. Våtmarken ligger inom området Kungsgårdsholmarna som är klassat som riksintresse för naturvård. Tanken med den anlagda våtmarken är att gynna biologiska värden, framför allt fågellivet. 
Syftet är också att hålla kvar det högvatten som naturligt råder om vårarna lite längre tid än vad som är normalfallet idag. 

Regleringen av Dalälven har gjort att översvämningarna längs Bäsingen numera oftast är både mindre och mera kortvariga än de var före regleringen.  

Våtmarken på Ollas är ett projekt som Sven Erik initierat i samarbete med Peter Klintberg från Avesta kommun och Länsstyrelsen i Dalarna.

Naturvårdsverket samordnar LONA, Lokala Naturvårdssatsningar för att stödja kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårds-engagemang. 

Statliga bidrag är medfinansiär för genomförande av våtmarksprojektet på Ollas.

  • Sören Eriksson Naturvård AB har projekterat våtmarken och utarbetat instruktioner för våtmarken.
  • Skälby Gårds Förvaltning AB Skälby Gård 100 733 91 Sala david.karlsson@sgfab.se genomförde grävning av våtmarken.

Källa om våtmark: Peter Klintberg, ekolog Avesta kommun

Bilder från våtmarken

Fotograf Kenneth Seil samt Sören Eriksson och Sven Erik Eriksson

Video från Hem | Nedre Dalälven (nedredalalven.se) där Ollas ingår