Dagens Jordbruk

Dagens jordbruk vilar på en mycket smal genetisk bas. I det moderna jordbruket används väldigt få växtsorter som också är starkt förädlade. Sorter med snäv genetisk bas kan slås ut av växtsjukdomar och förändringar i miljön. I äldre växtsorter eller närbesläktade vilda arter finns den genetiska mångfald, den naturliga variation av gener och deras samspel, som behövs för att klara sjukdomar och förändringar i odlingsmiljö och klimat. Människa och spannmål hör ihop, de har utvecklats tillsammans under årtusenden. Det är också det kontinuerliga samspelet mellan odlingsmiljön, växtens gener och bondens medvetna urval som är grunden till det vi idag kallar kultursorter. Generationer av bönder i hela världen har på detta sätt bedrivit en långsam växtförädling i samklang med naturen. Föreningen Allkorns definition av kultursort omfattar dels ursprungliga, ”primitiva”, arter från jordbrukarsamhällets början och dels alla lantsorter utvecklade av världens bönder. Exempel på sådana ursprungliga arter är enkornsvete, emmervete och speltvete. Hit hör även vilda arter av råg, havre och korn som till en början dök upp som ”ogräs” i veteodlingar innan de domesticerades och blev kultursorter. 
En tredje kategori som Allkorn räknar in bland kultursorterna är de flesta namnsorter framtagna av svensk och nordisk växtförädling fram till ca 1970. Under 1900-talets första hälft var nämligen växtförädlingen inriktad på lokal förädling med växtförädlings stationer i hela landet. 
Under den här tiden utnyttjade växtförädlarna också lantsorter i sina korsningar. 
Några exempel på populära namnsorter av vete som lanserades på 1940-talet är Hansa, Olympia, Eroica, Virtus och Aros. Exempel på tidiga namnsorter bland de andra sädesslagen är Segerhavre, Solhavre, Svanhalskorn, Ingridkorn, Eddakorn, Stålråg och Schmidtråg. 

Folkärna Speltvete 2018 Foto Sven Erik Eriksson

Kultursorter är bra för jorden

Kultursorter utgör ett levande kulturarv. Sorterna utvecklades i odlingsförhållanden som vi idag beskriver som ekologiska. Spannmålens kultursorter klarar sig bra utan konstgödning och bekämpningsmedel.
I jämförelse med moderna spannmålssorter är kultursorterna överlägsna i utnyttjande av växtnäring, smak, kvalitet och innehåll av mineral och antioxidanter.
Genom sina djupa rötter och sitt kraftfulla växtsätt konkurrerar de ut ogräs och klarar tuffa odlingsförhållanden. Växten luckrar upp jorden och hämtar näring ur djupare jordlager. Det ger större odlingssäkerhet. Många sorter har rötter som når 2-3 meter ner i jorden. Efter skörd förmultnar rötterna och bidrar till ökad mullhalt i jorden, ökad bindning av kol i marken, effektiv dränering och minskat näringsläckage. Kultursorterna är också naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar. Överhuvudtaget blir det miljö och klimatmässiga fotavtrycket mindre med kulturspannmål.
Och när klimatet ändras ger kultursorterna ändå skörd, medan moderna sorter inte klarar den förändringen lika bra och i värsta fall inte ger någon skörd alls. Mångfald är livets strategi för anpassning till ändrade livsförhållanden och kontinuerlig utveckling. Kultursorter har ett rikt och varierat genmaterial.

Därför kan dessa sorter anpassa sig till odlingsplatsens jord och klimat. Varje gård kan utveckla egna nya kultursorter. Sorter med mycket bioaktiva ämnen, antioxidanter, vitaminer och mineraler som är bra för vår hälsa. Ekologisk odling av resurssnåla kultursorter med höga näringsvärden är därför klimatsmart. Lantsorter – är böndernas sorter Lantsorter uppkommer genom odling från eget utsäde. En lantsort utvecklas genom en kombination av naturligt urval och bondens medvetna urval på odlingsplatsen. Genom upprepad odling och förökning på samma plats under lång tid anpassas lantsorter till det lokala klimatet, jordmånen och odlingssättet. Det är sorternas rika genetiska material som gör att de också kan klara variationer i väder och angrepp av sjukdomar och skadedjur.